පුවත්
126 වන කැන්ටන් ප්‍රදර්ශනය සඳහා මෙක්සින්-ආරාධනය
ජනවාරි 01, 1970
1

හිතවත් සැමට: 

ඔබට කෙසේද!


I'd like to invite all you come and have a look at our booth on the 126th China Import and Export Fairu (Canton Fair) ,   OCT.15--OCT.19  2019 


We'll show you our new designs and give you best price. and Pls kindly note our booth No. 8.0A 31-32.


අපි ඔබව එහි දැකීමට බලා සිටිමු~


ස්තූතියි, සුභ පැතුම්,


ඔබගේ විශ්වාසි               

අපනයන දෙපාර්තමේන්තුව


මීක්සින්

Jiangsu Meixin Optoelectronics Technology Co., Ltd

සියලු ප්රවර්ග