පුවත්
FABTECH චිකාගෝ හි නොවැම්බර් 11-14 වේ
ජනවාරි 01, 1970
3

Dear All:

How are you!

 

I'd like to invite all you come and have a look atෆැබ්ටෙක් isNovember 11-14 in Chicago

We'll show you our new designs and give you best price. and Pls kindly note our booth No. B15099.

We are looking forward to seeing you there~ 

ස්තූතියි, සුභ පැතුම්,

ඔබගේ විශ්වාසි               


Export Dept.

Meixin 

සීමාසහිත ජියැන්ග්සු මෙක්සින් ඔප්ටෝ ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් ටෙක්නොලොජි සමාගම.

සියලු ප්රවර්ග